ΕΡΓΟ - ΠΑΚ Ε.Π.Ε.

ΕΡΓΟ - ΠΑΚ Ε.Π.Ε.
ΣΥΝΤ.ΚΩΝ. ΔΑΒΑΚΗ 10 - ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΡΕΝΤΗΣ 18233
ΤΗΛ. 2104815625 - ΤΗΛ. & ΦΑΞ 2104824562

ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ:
68ο ΧΛΜ Ε.Ο. ΑΘΗΝΩΝ - ΛΑΜΙΑΣ
ΘΕΣΗ ΒΡΥΣΕΣ ΔΗΜΟΥ ΑΥΛΙΔΟΣ
ΡΙΤΣΩΝΑ ΕΥΒΟΙΑΣ 34100
TΗΛ.: 22620-73080 · FΑΧ: 22620-73081

www.ergo-pack.gr · ergo-pack@otenet.gr

Περιβαλλοντική Πολιτική

Η «ERGO PACK ΕΠΕ» προσπαθεί διαρκώς να βελτιώνει το επίπεδο των παρεχόμενων προϊόντων και υπηρεσιών της με τρόπο τέτοιο ώστε να συμβάλλει στην αειφόρο ανάπτυξη και να μεγιστοποιεί την κοινωνική της προσφορά.

Ακολουθεί μία ολοκληρωμένη περιβαλλοντική πολιτική στα πλαίσια της οποίας η Διοίκηση της ERGO PACK ΕΠΕ δεσμεύεται:

·         να προστατεύει το περιβάλλον εκπληρώνοντας ταυτόχρονα τις προσδοκίες των Εταίρων της για αύξηση της εκτίμησης και της εμπιστοσύνης των πελατών, των αρμοδίων Αρχών, των εργαζομένων, και γενικότερα της κοινωνίας προς την Εταιρεία.

·         να εντοπίζει και να συμμορφώνεται πλήρως στην ισχύουσα ευρωπαϊκή και εθνική περιβαλλοντική νομοθεσία και όλες τις σχετικές, ευρέως αποδεκτές, ορθές πρακτικές.

·         Στοχεύει στην εξοικονόμηση φυσικών πόρων και στην πρόληψη της ρύπανσης. Στην προσπάθεια αυτή, κατά την υλοποίηση των δραστηριοτήτων της και την παροχή των υπηρεσιών ο στόχος είναι να χρησιμοποιούνται οι κατάλληλες πρώτες ύλες, να γίνεται ορθολογική και αποδοτική χρήση της ενέργειας και των πόρων γενικότερα, τα δε παραγόμενα απόβλητα να είναι κατά το δυνατόν τα λιγότερα δυνατόν και να διαχειρίζονται με τρόπο φιλικό προς το περιβάλλον και σύμφωνα με τις ισχύουσες Νομοθετικές απαιτήσεις (Εθνικές ή Ευρωπαϊκές).

·         να ενημερώνει, εκπαιδεύει και ευαισθητοποιεί όλο το προσωπικό στην κατεύθυνση της τήρησης των περιβαλλοντικών ευθυνών της εταιρείας.

Για την ικανοποίηση των παραπάνω, η Εταιρεία υιοθετεί το πλαίσιο της Περιβαλλοντικής Διαχείρισης που παρέχει το Διεθνώς Αναγνωρισμένο Πρότυπο ΕΝ ISO 14001: 2004 και εγκαθιστά Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης σύμφωνα με το παραπάνω πρότυπο.

Ένα ουσιαστικό χαρακτηριστικό γνώρισμα του συστήματος περιβαλλοντικής διαχείρισης είναι η δέσμευση για βελτίωση της περιβαλλοντικής επίδοσης.

Αυτό επιτυγχάνεται μέσω του καθορισμού ετήσιων περιβαλλοντικών σκοπών και στόχων βελτίωσης που παρακολουθούνται τακτικά και αναθεωρούνται. Οι σκοποί και οι στόχοι κοινοποιούνται σε όλο τον οργανισμό και όλο το προσωπικό έχει δεσμευθεί στην επίτευξή τους.

Η λειτουργία του συστήματος υποστηρίζεται απόλυτα από τη Διοίκηση της Εταιρείας η οποία και είναι υπεύθυνη για τον έλεγχο, την εφαρμογή και την αποτελεσματικότητά του.

Η Διοίκηση έχει αναθέσει στον Υπεύθυνο Συστήματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης την ευθύνη να προλαμβάνει και να αναγνωρίζει τα  προβλήματα σχετικά με το Περιβάλλον, να προτείνει διορθωτικές κινήσεις και να φροντίζει για την επιτυχημένη εφαρμογή τους.

Στόχος της Εταιρείας είναι η προώθηση των θεμάτων περιβάλλοντος και στους προμηθευτές και συνεργάτες της έτσι ώστε και αυτοί να ακολουθούν την παρούσα πολιτική και, όπου είναι δυνατόν, επιδιώκει τη συνεργασία με προμηθευτές οι οποίοι έχουν ορθές περιβαλλοντικές πολιτικές.

Το παρόν κείμενο διανέμεται στο προσωπικό και σε όλους τους εξωτερικούς συνεργάτες της Εταιρείας και κοινοποιείται σε κάθε άλλο ενδιαφερόμενο μέσω σχετικής ανάρτησης στο Δικτυακό τόπο της επιχείρησης καθώς και στον Πίνακα ανακοινώσεων που είναι τοποθετημένος στο χώρο υποδοχής.Η «ERGO PACK ΕΠΕ» προσπαθεί διαρκώς να βελτιώνει το επίπεδο των παρεχόμενων προϊόντων και υπηρεσιών της με τρόπο τέτοιο ώστε να συμβάλλει στην αειφόρο ανάπτυξη και να μεγιστοποιεί την κοινωνική της προσφορά.