ΕΡΓΟ - ΠΑΚ Ε.Π.Ε.

ΕΡΓΟ - ΠΑΚ Ε.Π.Ε.
ΣΥΝΤ.ΚΩΝ. ΔΑΒΑΚΗ 10 - ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΡΕΝΤΗΣ 18233
ΤΗΛ. 2104815625 - ΤΗΛ. & ΦΑΞ 2104824562

ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ:
68ο ΧΛΜ Ε.Ο. ΑΘΗΝΩΝ - ΛΑΜΙΑΣ
ΘΕΣΗ ΒΡΥΣΕΣ ΔΗΜΟΥ ΑΥΛΙΔΟΣ
ΡΙΤΣΩΝΑ ΕΥΒΟΙΑΣ 34100
TΗΛ.: 22620-73080 · FΑΧ: 22620-73081

www.ergo-pack.gr · ergo-pack@otenet.gr

Πολιτική Ποιότητας

Η ERGO−PACK ΕΠΕ δραστηριοποιείται στον ευρύτερο κλάδο της ανακύκλωσης Βιομηχανικών Ειδών Συσκευασίας (ΒΕΣ) και στην εμπορία των ανακυκλώσιμων αυτών προϊόντων.

O βασικότερος στόχος της εταιρείας είναι η αναμόρφωση, επεξεργασία και η εμπορία παλαιών Βιομηχανικών Ειδών Συσκευασίας (ΒΕΣ) που να ικανοποιούν πλήρως τις απαιτήσεις των πελατών της και να συμμορφώνονται με την ισχύουσα νομοθεσία.

Η Διοίκηση της ERGO−PACK ΕΠΕ δεσμεύεται να παρέχει τους πόρους και τα μέσα που απαιτούνται, ώστε ο βασικός στόχος της εταιρίας να είναι εφικτός. Το προσωπικό της Εταιρείας έχει υιοθετήσει την πολιτική της Διοίκησης για την ποιότητα και αντιμετωπίζει τις ανάγκες του πελάτη με σεβασμό και υπευθυνότητα. Το πεδίο Πιστοποίησης αφορά τα εξής:

"Επισκευή/ αναμόρφωση και καθαρισμός χρησιμοποιημένων Βιομηχανικών Ειδών Συσκευασίας, όπως βαρέλια, παλετοδεξαμενές και ξύλινες παλέτες με σκοπό την επαναχρησιμοποίησή τους".

Για την ERGO PACK Ε.Π.Ε η προσέγγιση της ποιότητας είναι μία συνεχής, μόνιμη και αυστηρά καθορισμένη διαδικασία που εξασφαλίζει τις εγγυήσεις για την συνεπή παρουσία της εταιρείας στο χώρο των δραστηριοτήτων της. Το σύστημα ποιότητας της εταιρείας, το οποίο έχει σχεδιαστεί σε συμφωνία με τις απαιτήσεις του προτύπου 9001:2008, στοχεύει στη συνεχή βελτίωση.

Στα πλαίσια αυτά οι ενέργειες που πραγματοποιούνται για την σωστή διεργασία των δραστηριοτήτων της εταιρίας συγκλίνουν έτσι ώστε:
- οι υπηρεσίες/ προϊόντα να πληρούν τις απαιτήσεις των πελατών της.
- Να ανταποκρίνεται στις παραγγελίες μέσα στις συμφωνηθείσες προθεσμίες
- να επιτυγχάνονται οι αντικειμενικοί σκοποί και στόχοι για την ποιότητα
- η ποιότητα των υπηρεσιών να είναι σταθερή και σύμφωνη πάντοτε με τις εσωτερικές προδιαγραφές της Εταιρείας ή τις προδιαγραφές που έχουν συμφωνηθεί με τον πελάτη
- το περιβάλλον εργασίας να είναι κατάλληλο για τις δραστηριότητες της εταιρείας
- να εξασφαλίζει εκπαίδευση του προσωπικού, ώστε να αποκτήσει συνείδηση ποιότητας και εξειδίκευση στις εργασίες του.

Για το λόγο αυτό η εταιρεία έχει αναπτύξει, έχει εγκαταστήσει και λειτουργεί ένα σύστημα διαχείρισης της ποιότητας σύμφωνα με τις απαιτήσεις του προτύπου ISO 9001:2008, για το εύρος των εργασιών της που περιγράφεται ακολούθως, με σκοπό τη συνεχή βελτίωση και αναβάθμιση της ποιότητας των προϊόντων και παρεχόμενων υπηρεσιών, τη μέγιστη ικανοποίηση των εν δυνάμει και μελλοντικών πελατών της και κατΆ επέκταση την αύξηση του κύρους της και την εδραίωση της θέσης της στην εγχώρια αγορά.